ГОРОД ПОЧТОВЫЙ
SAKABOD 171614
SAKU 160811
SALANG 151615
SAMARKAND 140100
SAMARKAND - 1 140101
SAMARKAND - 10 140110
SAMARKAND - 11 140111
SAMARKAND - 14 140114
SAMARKAND - 16 140116
SAMARKAND - 17 140117
SAMARKAND - 18 140118
SAMARKAND - 19 140119
SAMARKAND - 2 140102
SAMARKAND - 20 140120
SAMARKAND - 24 140124
SAMARKAND - 28 140128
SAMARKAND - 29 140129
SAMARKAND - 3 140103
SAMARKAND - 30 140130
SAMARKAND - 31 140131
SAMARKAND - 32 140132
SAMARKAND - 33 140133
SAMARKAND - 34 140134
SAMARKAND - 35 140135
SAMARKAND - 39 140139
SAMARKAND - 4 140104
SAMARKAND - 42 140142
SAMARKAND - 43 140143
SAMARKAND - 44 140144
SAMARKAND - 45 140145
SAMARKAND - 47 140147
SAMARKAND - 5 140105
SAMARKAND - 50 140150
SAMARKAND - 51 140151
SAMARKAND - 54 140154
SAMARKAND - 57 140157
SAMARKAND - 58 140158
SAMARKAND - 60 140160
SAMARKAND - 61 140161
SAMARKAND - 7 140107
SAMARKAND - 8 140108
SAN. CHIMYON 150413
SANAM 150516
SANG 160512
SARAY 161014
SARIQURGON 151616
SAROY 160715
SAROY 171615
SHABARDI 150321
SHAFIRKAN 201100
SHAHAND 160719
SHAHRIHAN 171600
SHAHRIHANCHEK 160912
SHAIMBEK 151711
SHAKAR-KISHLAK 150417
SHAVKAN 181326
SHERMATABAD 171219
SHERQURGAN 171618
SHOYON 161120
SHUR QISHLOQ 150219
SHURAK-ER 150220
SHURKENT 161217
SHURKURGAN 160614
SHURO 170621
SHURO 160415
SHURQISHLOQ 160613
SUV YULDUZ 171012